Obchodní podmínky

1. Všeobecné ujednání:

Tyto obchodní podmínky podnikatele Michaela Slatinská, Majdalenky 19, 638 00 Brno, DIČ: CZ7761023842 (dále jen dodavatel) vymezují, v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím, prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na adrese: http://namalovanesklo.cz.

Ochodní podmínky jsou závazné pro veškerý obchodní proces s dodavatelem.

Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a souhlasí s nimi. Všechny přijaté objednávky jsou považovány za závazné.

2. Uzavření kupní smlouvy

Veškerá prezentace zboží na inetrnetové adrese http://namalovanesklo.cz je pouze informativního charakteru.

Prezentace obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladech za balení a dopravu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodu na adrese: http://namalovanesklo.cz

Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu kupujícího.

3. Odstoupení od kupní smlouvy

Podle § 53, odst.7 občanského zákoníku má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

4. Platební podmínky

Platby za objednané zboží je možno provádět následujícími způsoby:

  • Na dobírku poštovnímu doručovateli.
  • Převodem na účet dodavatele (zboží bude expedováno až po připsání částky na účet)
  • Fakturou s dohodnutou lhůtou splatnosti (při opakované objednávce nebo dlouhodobější spolupráci).

5. Dodací podmínky

  • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6. Ochrana osobních dat

Odesláním poptávky a objednávky objednavatel vydává souhlas s používáním osobních dat. Zpracováváme tyto osobní údaje ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme je třetím osobám, s výjimkou dopravců, kterým jsou předávány pouze v nezbytném rozsahu.

Souhlas udělujete společnosti:

4. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).